MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

je ze všech krajů České republiky největší a patří k nejpočetnějším, je ale také  nejproblematičtější. Jaké konkrétní možnosti rozvoje našeho kraje navrhujeme?


10 BODŮ ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V LETECH 2013-2017


  1. 1)Věnovat více pozornosti Bruntálsku, které svou rozlohou tvoří jednu třetinu území kraje.


  1. 2)Podpořit svébytné prvky kulturního a ekonomického rozvoje Slezska (Opavského i Těšínského)


  1. 3)Nejen v kultuře, ale i v ekonomice a v obchodu více a promyšleněji rozvíjet příhraniční spolupráci především s Polskem a se Slovenskem.


  1. 4)Věnovat pozornost ekonomicky složitým částem okresů. Příklad: součástí prosperujícího Opavska je také ekonomicky se nerozvíjející Vítkovsko. Vytipovat podobná místa ve všech okresech kraje a věnovat jim mimořádnou pozornost zejména z hlediska rozvoje místního průmyslu a služeb. Tím docílit také zvýšení zaměstnanosti.


  1. 5)Nepřipustit další rozšiřování těžby nerostných surovin v kraji, zejména v Beskydech.


  1. 6)Zvyšovat zaměstnanost podporou drobných a středních firem místní provenience formou dotací na vytváření pracovních míst a vytvoření reálných výrobních programů především pro matky s dětmi, seniory, absolventy škol a zdravotně postižené.


  1. 7)V místní ekonomice výrazně podpořit družstevní podnikání v průmyslu i v zemědělství.


  1. 8)Velmi rozšířený neziskový sektor v kraji potřebuje podporu především v tom, že bude zván ke spolupráci na všech úsecích rozvoje kraje, kde je to možné a žádoucí (kultura, sociální práce, vzdělávání). Některé dosavadní funkce samosprávy, státní a veřejné správy by mohly postupně přebírat neziskové organizace.


  1. 9)Určité problémy přesahující možnosti kraje jasně konkretizovat (ovzduší, multikulturní soužití, školství) a při jejich postupném řešení především využít partnerskou spolupráci se subjekty v České republice a v zahraničí.


  1. 10)Usilovat o dohodu s Olomouckým krajem - Jeseníky by měl spravovat pouze jeden kraj.